Stadgar

Stadgar för den ideella organisationen ”El Sistemas Vänner i Göteborg” (organisationsnummer 802468-3826) godkända vid det konstituerande föreningsmötet 2012-04-23

 • 1 Firma och säte
  Föreningens firma är ”El Sistemas Vänner i Göteborg”. Föreningen har sitt säte i Göteborg, Västra Götaland län.
 • 2 Ändamål
  Föreningen är en ideell förening som har till ändamål att som del av den globala rörelsens ”El Sistema” vision genom musik medverka till att utveckla barns liv och skapa en positiv social förändring för barn i Göteborg.
 • 3 Verksamhet
  Föreningen skall uppfylla sitt ändamål i nära samverkan med Stiftelsen El Sistema.

Styrelsen skall anställa den personal som är nödvändig för föreningens administration och verksamhet. Styrelsen beslutar om anställningsvillkoren.

Föreningen skall finansiera sin verksamhet genom årsavgifter och insamlingar.

 • 4 Medlemskap

Medlem i föreningen skall kunna vara den som vill verka för föreningens ändamål och som förbinder sig att följa föreningens stadgar. Såväl enskilda personer och familjer som juridiska personer kan bli medlemmar i föreningen. Hedersmedlem i föreningen kan på förslag av styrelsen utses av årsmötet.

Skriftlig medlemsansökan lämnas till styrelsen.

 • 5 Styrelse
  Styrelsen ansvarar för föreningens löpande verksamhet.

Styrelsen som skall väljas på en period om ett år, skall bestå av lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter och inga ersättare.

Minst en av styrelsens ledamöter skall om möjligt representera Göteborgs Symfoniker. Minst två av styrelsens ledamöter skall om möjligt vara anställda inom El Sistema-verksamheten i Göteborgs stad. Övriga styrelseledamöter skall representera föräldragruppen samt allmänintressen.

Föreningens årsmöte skall utse en styrelseordförande.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen skall på ordförandens kallelse sammanträda minst fyra gånger årligen. Styrelsen skall även sammanträda om minst tre styrelseledamöter så önskar.

Skriftlig kallelse skall utsändas senast en vecka före mötesdagen.

Styrelsen är beslutmässig när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

 • 6 Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av styrelsen och av styrelsens ledamöter två i förening.

Kassör eller annan ledamot kan dock, efter beslut i styrelsen, få rätt att ensam teckna föreningens firma för rutinmässiga transaktioner och/eller transaktioner av mindre värde.

 • 7 Årsmöte och extra föreningsmöte
  Ordinarie årsmöte, som är föreningens högsta beslutande organ, skall hållas varje år senast den 15 april.

Kallelse till årsmötet med uppgift om de ärenden som skall behandlas skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötesdagen.

Frågor som väckts av föreningsmedlem skall behandlas om anmälan har kommit styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Röstberättigade är medlemmar som personligen är närvarande vid mötet. Juridiska personer kan representeras genom ombud.

Varje medlem har en röst. Enkel majoritet gäller vid beslut på årsmötet. Vid lika röstetal har den för årsmötet valde ordföranden utslagsröst utom vid personval då lottning skall avgöra.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
  2. Prövning av om årsmötet är stadgeenligt sammankallat
  3. Fastställande av röstlängd och val av två justeringsmän tillika rösträknare
  4. Godkännande av dagordningen
  5. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 2. Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
  av styrelsens förslag till vinstdisposition
  7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
 3. Beslut om arvode till revisorn
  9. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter
  10. Val av en auktoriserad revisor
  11. Val av tre ledamöter till valberedningen
 4. Fastställande av årsavgifter för nästkommande räkenskapsår
  13. Behandling av övriga ärenden som skall behandlas på årsmötet.

Styrelsen ansvarar för att ett föreningsmöte äger rum varje hösttermin. Extra föreningsmöten kan även hållas om styrelsen anser det erforderligt och om det föreslås av minst tjugo medlemmar.

I fråga om kallelse, rösträtt och beslutsfattande skall samma bestämmelser gälla vid extra föreningsmöten som vid det ordinarie årsmötet.

 • 8 Arvoden

Styrelsens arbete förutsätts ske på ideell basis.

 • 9 Årsredovisning
  Föreningens räkenskapsår skall vara kalenderår.

Årsredovisningen med förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning skall vara lämnad till revisorn senast tre veckor före årsmötet.

 • 10 Revision
  Den på årsmötet valda auktoriserade revisorn skall efter sin granskning av årsredovisningen avge sin revisionsberättelse på årsmötet.
 • 11 Stadgeändring
  Ändring av föreningens stadgar skall kunna ske på ett ordinarie årsmöte eller extra föreningsmöte om beslut fattas med minst två tredjedelars majoritet av antalet närvarande medlemmar.

Förslag om ändring av stadgarna skall skickas ut med kallelsen till mötet.

 • 12 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen

 

 • 13 Uteslutning

Medlem får uteslutas ur föreningen då medlem försummat att i tid betala beslutade årsavgifter, motarbetat föreningens ändamål eller verksamhet eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Frågan om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått ta del av de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasatts. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen, dock först sedan medlemmen inom minst fjorton dagar haft möjlighet att yttra sig. I beslutet skall skälen för uteslutning redovisas och tillställas medlemmen senast fjorton dagar efter beslutet.

 • 14 Föreningens upplösning
  Förslag om föreningens upplösning kan väckas av styrelsen eller av medlemmarna vid ett ordinarie årsmöte.

För beslut fordras att frågan behandlas av två på varandra följande ordinarie årsmöten samt att beslutet fattas med minst två tredjedelars majoritet av antalet närvarande medlemmar.

Efter en upplösning skall föreningens tillgångar tillfalla ”Stiftelsen El Sistema” eller om Stiftelsen upplösts av årsmötet beslutad El Sistema-verksamhet i Sverige eller utomlands.